Algemene voorwaarden Fun Verhuur

E-mail: verhuur@funverhuur.nl
Website: www.funverhuur.nl

Definities
1. Fun Verhuur: Fun Verhuur B.V., gevestigd te Reeuwijk onder KvK nr. 84758562.
2. Klant: degene met wie Fun Verhuur een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Fun Verhuur en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Fun Verhuur.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 2 – Prijzen
1. Alle prijzen die Fun Verhuur hanteert zijn in euro?s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Fun Verhuur hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Fun Verhuur te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door Fun Verhuur een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. Fun Verhuur is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Fun Verhuur de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. Fun Verhuur heeft het recht de prijzen te alle tijde aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Fun Verhuur prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Fun Verhuur op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 3 – Betalingen en betalingstermijn
1. De Klant dient de betaling vooraf te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.
2. Indien partijen een betalingstermijn zijn overeengekomen, zal dit maximaal 14 kalenderdagen zijn na facturering.
3. Fun Verhuur mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Fun Verhuur de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
5. Fun Verhuur behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 4 – Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Fun Verhuur gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Fun Verhuur.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Fun Verhuur zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Fun Verhuur op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Fun Verhuur, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Fun Verhuur te betalen.

Artikel 5 – Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Fun Verhuur gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Fun Verhuur roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Fun Verhuur, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 6 – Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 7 – Retentierecht
1. Fun Verhuur kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Fun Verhuur heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Fun Verhuur.
3. Fun Verhuur is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 8 – Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Fun Verhuur te verrekenen met een vordering op Fun Verhuur.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Fun Verhuur blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Fun Verhuur op grond van wat voor met Fun Verhuur gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Fun Verhuur zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Fun Verhuur een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Fun Verhuur het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 10 – Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Fun Verhuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats bij Fun Verhuur.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Fun Verhuur het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Fun Verhuur kan tegenwerpen.

Artikel 11 – Levertijd
1. De door Fun Verhuur opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Fun Verhuur.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Fun Verhuur niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 12 – Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 13 – Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14- Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Fun Verhuur niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Fun Verhuur, bij gebreke waarvan Fun Verhuur niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 15 – Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
a. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
b. zaken van Fun Verhuur die bij de klant aanwezig zijn
c. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. Het is verplicht voor de klant om in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren, met dekking voor aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een boot met een vermogen van maximaal 3 kW (4 PK)
3. De klant geeft op eerste verzoek van Fun Verhuur de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 16 – Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 17 – Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Fun Verhuur enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 18 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Fun Verhuur voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Fun Verhuur heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Fun Verhuur tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Fun Verhuur tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 19 – Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan  Fun Verhuur.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Fun Verhuur de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Fun Verhuur redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 20 – Vrijwaring
De klant vrijwaart Fun Verhuur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Fun Verhuur geleverde producten en/of diensten.

Artikel 21 – Klachten
1. De klant dient een door Fun Verhuur geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Fun Verhuur daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Fun Verhuur uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Fun Verhuur in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Fun Verhuur gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 22 – Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Fun Verhuur.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Fun Verhuur ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 23 – Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
1. Als Fun Verhuur een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Fun Verhuur verschuldigd zijn.
2. De Klant is aansprakelijk voor alle ontstane schade en daarmee verband houdende (bergings)werkzaamheden tijdens het gebruik van de eigendommen van Fun Verhuur.

Artikel 24 – Verantwoordelijkheid Klant
1. De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde producten van Fun Verhuur, ten tijden van de uitvoer van de overeenkomst. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend:
1.1 (Eventuele) schade aan en/of diefstal en/of vervreemding van het eigendom van Fun Verhuur;
1.2 (Eventuele) schade aan het eigendom van derden;
1.3 Het naleven van de geldende regels van het gebied;
1.4 Het naleven van de vermelde capaciteiten van de beschikbaar gestelde producten van Fun Verhuur;
1.5 Het schoon en verzorgd inleveren van de beschikbaar gestelde producten van Fun Verhuur;
1.6 Het schoon en verzorgd achterlaten van het gebied.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid Fun Verhuur
1. Fun Verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en/of schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak hiervan, voorafgaand, tijdens en/of na de uitvoering van de overeenkomst.
2. Fun Verhuur is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door Fun Verhuur.
3. Indien Fun Verhuur aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
4. Fun Verhuur is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
5. Indien Fun Verhuur aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 26- Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Fun Verhuur vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 27 – Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Fun Verhuur toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Fun Verhuur niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Fun Verhuur in verzuim is.
3. Fun Verhuur heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Fun Verhuur kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 28 – Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Fun Verhuur in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Fun Verhuur kan worden toegerekend in een van de wil van Fun Verhuur onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Fun Verhuur kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Fun Verhuur 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Fun Verhuur er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Fun Verhuur is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 29 – Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 30 – Annulering van de (huur)overeenkomst Consument
1. De overeenkomst kan tot maximaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd door de Consument.
2. Bij annulering door Consument binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.
3. Fun Verhuur behoudt zich het recht om de (huur)overeenkomst te alle tijde te annuleren door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, weersomstandigheden en overmacht. Bij annulering door Fun Verhuur ontvangt Consument een waardebon ter waarde van de (huur)overeenkomst.

Artikel 31 – Annulering van de (huur)overeenkomst Klant die geen Consument is
1. De overeenkomst kan tot maximaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak worden geannuleerd door de Klant die geen Consument is, echter zullen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
2. Bij annulering door Klant die geen Consument is binnen 48 uur voorafgaand aan de afspraak wordt het totaalbedrag van de overeenkomst in rekening gebracht.
4. Fun Verhuur behoudt zich het recht om de (huur)overeenkomst te alle tijde te annuleren door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, weersomstandigheden en overmacht. Bij annulering door Fun Verhuur ontvangt Klant een waardebon ter waarde van de (huur)overeenkomst.

Artikel 32 – Wijziging algemene voorwaarden
1. Fun Verhuur is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Fun Verhuur zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 33 – Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Fun Verhuur.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 34 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Fun Verhuur bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 35 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fun Verhuur is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2023.