Privacyverklaring – Privacy Reglement

 

Dit is de Privacyverklaring van Fun Verhuur Reeuwijk BV dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door Fun Verhuur Reeuwijk BV of aan hen gelieerde vennootschappen en hun rechtsopvolgers hierna ook ‘wij/ons’ genoemd. Fun Verhuur Reeuwijk BV (KvK 84758562) is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Fun Verhuur Reeuwijk BV beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Fun Verhuur Reeuwijk BV is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Gemeenschappelijk doel en belang van Fun Verhuur Reeuwijk BV, haar medewerkers, relaties en haar klanten is het zorgvuldig verwerken en beveiligen van (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke organisatorische en technologische maatregelen wij nemen om de privacy van alle betrokkenen te beschermen. Een van die maatregelen is het aanstellen van een interne contactpersoon voor alle privacy gerelateerde vragen. Heeft u vragen of opmerkingen, of denkt u dat er sprake is van een datalek of kwetsbaarheid in onze beveiliging? Neemt u dan contact op via info@funverhuur.nl.

 

Persoonsgegevens

Fun Verhuur Reeuwijk BV verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Gebruik van de gegevens door Fun Verhuur Reeuwijk BV

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u van Fun Verhuur Reeuwijk BV afneemt of aan ons levert, kan Fun Verhuur Reeuwijk BV de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer, adres en e-mailadres
 • functie
 • nationaliteit, geslacht, geboortedatum en leeftijd
 • gebruikersnaam en inloggegevens
 • geslacht
 • IBAN bankgegevens
 • gegevens in een Verklaring omtrent gedrag (VOG) of VCA
 • gegevens in een verblijfs- of tewerkstellingsvergunning
 • aanwezigheidsregistratie
 • contactgegevens van uw contactpersoon ingeval van een medisch noodgeval, en daarvoor relevante gezondheidsgegevens
 • informatie die u zelf invult, zoals bij een contactformulier
 • informatie bij sollicitaties zoals over opleidingsniveau en werkervaring.
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes of pixels die worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde informatie zo relevant mogelijk te maken.

We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:

 1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld selecties onthouden en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen. Wij gebruiken functionele cookies.
 2. Met Monitoring of analytische cookies kunnen we het (be)zoekgedrag geanonimiseerd in kaart brengen en onze dienstverlening hierop aanpassen. Zo kunnen we u als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn.
 3. Third Party Cookies komen van een ander domein dan de website die op dat moment wordt bezocht. Ze worden voornamelijk ingezet om internetgebruikers te volgen en voor het weergeven van gerichte advertenties. Ze kunnen ook gebruikt worden om diensten uit te voeren zoals een live chat functionaliteit. Deze cookies worden voornamelijk geplaatst door sociale media: Leest u de privacyverklaring van FacebookTwitter, Instagram, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Google, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma wat betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de browserinstellingen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring.

 

Grondslag van de verwerking

Fun Verhuur Reeuwijk BV moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. In dit geval is sprake van de volgende grondslag(en):

Fun Verhuur Reeuwijk BV verwerkt uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons hebt gesloten.
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
 • voor het aanbieden van producten of diensten (marketing), marktonderzoek en analyses.
 • voor onze financiële administratie en fiscale aangiftes.
 • voor het afsluiten van (aansprakelijkheids)verzekeringen.
 • voor het beperken van onze aansprakelijkheid op basis van wetten zoals de Arbowetgeving, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Aanpak Schijnconstructies en de Wet Ketenaansprakelijkheid.
 • om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.
 • om inschrijvingen te verwerken voor nieuwsbrieven of overige diensten.
 • om sollicitaties te verwerken.
 • om vragen of klachten te verwerken.
 • om onze websites te verbeteren.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Fun Verhuur Reeuwijk BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgt Fun Verhuur Reeuwijk BV ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

De genomen maatregelen zijn (onder andere):

 • wachtwoordbeveiliging van systeem- en cloud-omgevingen.
 • versleuteling van gegevens.
 • verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding.
 • opslag en hosting door een ISO 27001 gecertificeerde hostingpartij.
 • werknemers zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
 • met subverwerkers zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten die hen verplichten de AVG na te leven.
 • verwerking geschiedt uitsluitend binnen de EU of door partijen daarbuiten die een gelijk beschermingsniveau hanteren.

Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of programmatuur 100% veiligheid gegarandeerd worden. Fun Verhuur Reeuwijk BV kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten haar controle ligt.

Als er zich ondanks door Fun Verhuur Reeuwijk BV genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zal Fun Verhuur Reeuwijk BV u daar zo snel mogelijk over informeren. Fun Verhuur Reeuwijk BV informeert u dan ook over de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

 

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Fun Verhuur Reeuwijk BV deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

 • U daar toestemming voor hebt gegeven;
 • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
 • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Fun Verhuur Reeuwijk BV geeft de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de beantwoording van uw vraag of klacht, of voor de levering of onderhoud van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Deze derden kunnen bijvoorbeeld groepsmaatschappijen zijn, onderaannemers, ICT- en Telecomproviders, post- en mailingbedrijven, banken en bedrijven die betalingsdiensten uitvoeren zoals IDEAL, accountants en juristen of advocaten.

Wanneer Fun Verhuur Reeuwijk BV uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Fun Verhuur Reeuwijk BV er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Fun Verhuur Reeuwijk BV hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn, en dat deze derden zich houden aan de AVG.

Verder zal Fun Verhuur Reeuwijk BVj de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Fun Verhuur Reeuwijk BV kan bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met derde partijen zoals de belastingdienst of inspectie SZW, of de politie in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval is Fun Verhuur Reeuwijk BV wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Fun Verhuur Reeuwijk BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Fun Verhuur Reeuwijk BV bewaart uw gegevens daarom standaard drie jaar. Wanneer de maximale wettelijke bewaartermijn korter is, bijvoorbeeld voor sollicitatiebrieven, hanteert Fun Verhuur Reeuwijk BV die kortere termijn. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat Fun Verhuur Reeuwijk BV deze gegevens heeft, bijvoorbeeld om met u contact op te nemen. Wanneer dat wettelijk toegestaan of verplicht is, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden of voor de afwikkeling van (mogelijke) klachten of procedures, kunnen gegevens langer worden bewaard.

Geen maximale bewaartermijn geldt voor:

 • geanonimiseerde gegevens en;
 • gegevens welke uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. Wel wordt toegezien dat de verwerking van deze gegevens alleen voor die specifieke doeleinden wordt gebruikt.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om ons te vragen uw gegevens te wijzigen, te beperken, over te dragen of te verwijderen. Soms kan Fun Verhuur Reeuwijk BV niet aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld op grond van een wettelijk plicht die op Fun Verhuur Reeuwijk BV rust.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u wij verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Fun Verhuur Reeuwijk BV behandelt al uw verzoeken binnen een redelijke termijn, in beginsel binnen een maand. Mocht uw verzoek complex zijn of wanneer wij om andere redenen u niet tijdig kunnen informeren, ontvangt u daarvan bericht.

U kunt uw verzoeken of klachten sturen aan info@funverhuur.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om identificatie door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Wanneer u niet tevreden bent met onze afwikkeling van uw vraag of klacht, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging van deze verklaring

Fun Verhuur Reeuwijk BV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze deze website worden gepubliceerd. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Versie Juni 2024